Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Bobby Frut owoce i warzywa spółka cywilna

nip 8943176969 regon 520406225

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bobbyfrut.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Bobby Frut owoce i warzywa spółka cywilna  ul. Spiżowa 15 53-442 Wrocław(zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”).

Kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą możliwy jest poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres bobbyfrut@gmail.com

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu świadczącego następującego usługi:  dostęp online do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy  zakup oferowanych towarów przez Internet,
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem §8, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.
 3. Do korzystania z Serwisu i dokonania zakupów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia multimedialnego:
   • z dostępem do Internetu,
   • z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki,
   • z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android,
   • z obsługą plików Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 2  DEFINICJE

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów z oferty do wirtualnego koszyka, podanie danych osobowych i określenie terminu i adresu dostawy oraz sposobu płatności.
 2. Zamówienie – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 6. Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.

 

 3   ZAKUPY W SERWISIE

 1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą i wysłanie zapytania ofertowego dla sprzedaży detalicznej.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie Wrocławia podanych w zakładce Dostawa i płatności. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 3. Ceny wszystkich Produktów widoczne w Serwisie to ceny brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 10%.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  • Wybrać Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka.
  • W widoku Koszyk użyć przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”.
  • Wybrać termin dostawy, uzupełnić wymagane dane osobowe i wybrać metodę płatności.
  • Nacisnąć przycisk „Zamawiam”
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.

 4    KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Wrocławia za pomocą własnego transportu
 2. Dostawa zostanie zrealizowana we wskazanym w Formularzu terminie.
 3. Godziny dostarczenia zamówienia są orientacyjne, zależy od lokalizacji i zdarzeń drogowych.
 4. Jeśli aktualnie obowiązująca promocja nie stanowi inaczej dostawa produktu podlega opłacie w wysokości 20 zł w wypadku zamówień poniżej 50 zł, zamówienia za kwotę powyżej 80 zł są zwolnione z opłaty za dostawę
 5. Klient może wybrać opcję odbioru osobistego, ustalany jest indywidualny termin odbioru zamówienia

 5  PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności:
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 • Przelewy elektroniczne
 • Blik
 • Gotówka
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A 

 6  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 6 ust. 2.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie:
  1. pisemnie na adres: Bobby Frut owoce i warzywa ul. Spiżowa 15 53-442 Wrocław
  2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: bobbyfrut@gmail.com
  3. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: 

 

 

Wrocław                                                                    

                                                                                                                                                                                               Imię i nazwisko:

                                                                                                                                                                                                Adres:

                                                                                                                                                                                              Nr zamówienia:

                                                                                                                                                                                              Data dostawy:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość dnia .................... dotyczącej zakupu ……

Nazwa Towaru:

Nr paragonu:

Nr konta do zwrotu:

 

 

Podpis

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta wskazany o oświadczeniu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Spiżowa 15 Wrocław

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Rękojmia konsumencka

 1. Postanowienia pkt 7 Regulaminu określają zasady składania reklamacji w trybie rękojmi konsumenckiej, która może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta. Czas obowiązywania rękojmi (2 lata)
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową, bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową (rękojmia) stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może:
 • żądać naprawy lub wymiany Towaru;

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Szczegóły są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji.

Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony

 1. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji musi nastąpić w 24 godziny od momentu dostawy.
 2. Reklamację należy przesłać na adres bobbyfrut@gmail.com lub listem poleconym na adres Bobby Frut owoce i warzywa spółka cywilna ul. Spiżowa 15 43-442 Wrocław. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktów lub w inny sposób wykazanie nabycia Produktów oraz podanie czego dotyczy niezgodność Produktów z umową.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
 5. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, należy podać numer konta na które taki zwrot zostanie dokonany.

 8     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.   

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika zapisanego na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrPlatforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl